Songs > Bhagavatham                     నృసింహావతారం (Nrusimhavatharam)
 
 
               

                           

 

 

 No. Padyam Singer  Composed by
 1 Galim Kumbhini Shilpa Uppuluri
 Sri S.Rajeswara Rao
 2 Ella Shreeradharulaku Shilpa Uppuluri
 Sri S.Rajeswara Rao
 3 Chadivinchiri nanu guruvulu Deepika Uppuluri
 Sri S.Rajeswara Rao
 4 Mandara Makaranda Deepika Uppuluri
 Sri S.Rajeswara Rao
 5 Kanjakshunaku Shilpa Uppuluri
 Sri S.Rajeswara Rao
 6 Munchithi Shilpa Uppuluri
 Sri S.Rajeswara Rao
 7 Balayuthulaku Deepika Uppuluri
 Shilpa Deepika
 8 Kaladambodhi Deepika Uppuluri
 Sri S.Rajeswara Rao
 9 Indugaladanduledani Deepika Uppuluri
 Sri S.Rajeswara Rao

 

 

 
 
 గాలిం గుంభిని నగ్ని నంబువుల నాకాశస్థలిన్ దిక్కులన్                                                             
రేలన్ ఘస్రములం దమ ప్రభల భూరిగ్రాహ రక్షోమృగ        
వ్యాళాదిత్య నరాదిజంతు కలహ వ్యాప్తిన్ సమస్తాస్త్ర శ
స్త్రాళిన్ మృత్యువు లేని జీవనము లోకాదీశ ! యిప్పింపవే
 
Galim gumbhini
gaaliM guMbhini nagni naMbuvula naakaashasThalin dhikkulan
rElan ghasramulaM dhama prabhala bhoorigraaha raKShOmtRga
vyaaLaadhithya naraadhijaMthu kalaha vyaapthin samasthaasthra sha
sthraaLin mtRthyuvu lEni jeevanamu lOkaadheesha !yippiMpavE
 

 
 
 
 
 

Galim Kumbhini


Download : Galim Kumbhiniఎల్ల శరీరధారులకు నిల్లను చీకటి నూతిలోపలం
ద్రెళ్ళక వీరు నేమను మతిభ్రమణంబున భిన్నులై ప్రవ
ర్తిల్లక సర్వము న్నతని దివ్య కళామయ మంచు విష్ణునం
దుల్లము జేర్చి తా రడవి నుండుట మేలు నిశాచరాగ్రణీ !

 
Ella shareeradhaarulaku
ella shareeradhaarulaku nillanu cheekati noothilOpalaM
dhreLLaka veeru nEmanu mathiBhramaNaMbuna bhinnulai prava
rthillaka sarvamu nnathani dhivya kaLaamaya maMchu viShNunaM
dhullamu jErchi thaa radavi nuMduta mElu nishaacharaagraNI !

 

 
 
  
 

Ella Shareeradharulaku


చదివించిరి నను గురువులు,
చదివితి ధర్మార్ధ ముఖ్యశాస్త్రంబులు నే
జదివినవి గలవు పెక్కులు,
చదువులలో మర్మమెల్ల జదివితి దండ్రీ !

 
chadhiviMchiri nanu guruvulu
chadhiviMchiri nanu guruvulu, 
chadhivithi DharmArDha mukhyashaasthraMbulu nE 
jadhivinavi galavu pekkulu, 
chadhuvulalO marmamella jadhivithi dhaMDrI !

 

 
 
 
 
 

Chadivinchiri nanu guruvulu


మందార మకరంద మాధుర్యమున దేలు మధుపంబు వోవునే మదనములకు?
నిర్మల మందాకినీ వీచికల దూగు రాయంచ సనునె, తరంగిణులకు?
లలిత రసాల పల్లవ ఖాదియై చొక్కు కోయిల చేరునే, కుటజములకు?
బూర్ణేందు చంద్రికా స్ఫురిత చకోరకం బరుగునే, సాంద్ర నీహారములకు?

అంబుజోదర దివ్య పాదారవింద చింతనామృత పాన విశేష మత్త
చిత్త మేరీతి నితరంబు జే
 నేర్చు? వినుత గుణ శీల, మాటలు వేయు నేల?
 
Mandara Makaranda
maMdhAra makaraMdha mADhuryamuna dhElu maDhupaMbu vOvunE madhanamulaku? 
nirmala maMdhAkinI vIchikala dhUgu rAyaMcha sanune, tharaMgiNulaku?
 lalitha rasAla pallava khAdhiyai chokku kOyila chErunE, kutajamulaku? 
bUrNEMdhu chaMdhrikA sphuritha chakOrakaM barugunE, sAMdhra nIhAramulaku? 

 aMbujOdhara dhivya pAdhAraviMdha chiMthanAmtRtha pAna vishESha maththa 
chiththa mErIthi nitharaMbu jEra nErchu? vinutha guNa shIla, mAtalu vEyu nEla?

 

 
 
 


 
 Mandara Makaranda


కంజాక్షునకుగాని కాయంబు కాయమే పవనగుంఫిత చర్మ భస్త్రి గాక
వైకుంఠుపొగడని వక్త్రంబు వక్త్రమే ఢమఢమ ధ్వనితోడి ఢక్క గాక
హరి పూజనము లేని హస్తంబు హస్తమే తరుశాఖనిర్మిత దర్విగాక
కమలేశు చూడని కన్నులు కన్నులే తనుకుడ్యజాల రంధ్రములుగాక

చక్రి చింతలేని జన్మంబు జన్మమే తరళ సలిలబుద్బుదంబు గాక
విష్ణుభక్తి లేని విబుధుండు విబుధుడే పాదయుగము తోడి పశువు గాక !

 
kaMjaakShunakugaani
kaMjaakShunakugaani kaayaMbu kaayamE pavanaguMphitha charma bhasthri gaaka 
vaikuMTupogadani vakthraMbu vakthramE DamaDama DhvanithOdi Dakka gaaka 
hari poojanamu lEni hasthaMbu hasthamE tharushaakhanirmitha dharvigaaka 
kamalEshu choodani kannulu kannulE thanukudyajaala raMDhramulugaaka 

chakri chiMthalEni janmaMbu janmamE tharaLa salilabudhbudhaMbu gaaka 
viShNubhakthi lEni vibuDhuMdu vibuDhudE paadhayugamu thOdi pashuvu gaaka

 

 
 
 


 
 
Kanjakshunaku


Download : Kanjakshunaku
ముంచితి వార్థులన్ గదల మొత్తితి శైలతటంబులందు ద్రొ
బ్బించితి శస్త్రరాజి బొడిపించితి మీద నిభేంద్రపంక్తి రొ
ప్పించితి ధిక్కరించితి శపించితి ఘోరదవాగ్నులందు ద్రో
యించితి పెక్కు పాట్ల నలయించితి చావడిదేమి చిత్రమో !

 
muMchithi
muMchithi vaarThulan gadhala moththithi shailathataMbulaMdhu dhro 
bbiMchithi shasthraraaji bodipiMchithi meedha niBhEMdhrapaMkthi ro 
ppiMchithi DhikkariMchithi shapiMchithi ghOradhavaagnulaMdhu dhrO 
yiMchithi pekku paatla nalayiMchithi chaavadidhEmi chithramO

 

 
 
 

  


Munchithi


Download : Munchithi
బలయుతులకు దుర్భలులకు, బలమెవ్వడు నీకు నాకు బ్రహ్మాదులకున్
బలమెవ్వడు ప్రాణులకును బలమెవ్వండట్టి విభుడు బలమసురేంద్రా !

 
balayuthulaku
balayuthulaku dhurbhalulaku, balamevvadu neeku naaku brahmaadhulakun 
balamevvadu praaNulakunu balamevvaMdatti vibhudu balamasurEMdhraa !

 

 
 
 


 
 


Balayuthulaku


Download : Balayuthulaku
కలడంబోధి కలండు గాలి కలడాకాశంబునన్ కుంభినిం
కలడగ్నిన్ దిశలం బగళ్ళ నిశలన్ ఖద్యోత చంద్రాత్మలం
కలడోంకారమునం త్రిమూర్తుల త్రిలింగవ్యక్తులందంతటం
గలడీశుడు కలండు, తండ్రీ ! వెదకంగానేల నీ యా యెడన్

 
kaladaMbhODhi
kaladaMbODhi kalaMdu gaali kaladaakaashaMbunan kuMBhiniM 
kaladagnin dhishalaM bagaLLa nishalan KhadhyOtha chaMdhraathmalaM 
kaladOMkaaramunaM thrimoorthula thriliMgavyakthulaMdhaMthataM 
galadeeshudu kalaMdu, thaMdrI ! vedhakaMgaanEla nee yaa yedan

 

 
 
 


 
 

Kaladambodhi


Download : Kaladambodhi
ఇందుగలడందులేడని, సందేహము వలదు, చక్రి సర్వోపగతుం,
డెందెందు వెదకి చూసిన, అందందే గలడు, దానవాగ్రణి! వింటే.

 
iMdhugaladaMdhulEdani
iMdhugaladaMdhulEdani, saMdhEhamu valadhu, chakri sarvOpagathuM, 
deMdheMdhu vedhaki choosina, aMdhaMdhE galadu, dhaanavaagraNi! viMtE.

 

 
 
 


 
 
Indugaladanduledani